Všeobecné obchodní podmínky
platné od 24.05.2018

Definice: Server GastroJobs.cz je inzertní pracovní portál (dále jen „Aplikace“) provozovaný firmou SOLUTION FACTORY s.r.o. IČO 26479362, Bezručova 489/25, 251 01 Říčany (dále jen „Provozovatel“). Všechny nabízené služby jsou pro uchazeče o zaměstnání (dále jen „Kandidát“) bezplatné, služby pro inzerující firmy (dále jen „Inzerent“) podléhají poplatkům dle aktuálního ceníku.

Činností Provozovatele není zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 435/2005 Sb., o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

Nabídkou k uzavření Smlouvy (dále jen „Smlouva) je registrace Inzerenta, která se realizuje založením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře). 
Přijetím nabídky je zobrazení potvrzovací obrazovky po registraci nebo e-mailové potvrzení registrace provozovatelem nebo požadavek Inzerenta o obnovení registrace. Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu zvoleného registračního období.

Ochrana osobních dat: Provozovatel Aplikace GastroJobs.cz, která nabízí volná pracovní místa prostřednictvím sítě Internet, se řídí obecným nařízením EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů.

Provozovatel zpracovává osobní údaje Kandidátů, které Kandidát vložil do databáze Aplikaci (jméno, e-mailová adresa, telefon a elektronické dokumenty) pouze za účelem jejich zpřístupnění třetí straně (Inzerent) nebo z důvodu zasílání systémových zpráv Aplikaci. Odpovědi Kandidátů na nabídku Inzerenta jsou zachované na dobu 60 dnů pro konkrétní výběrové řízení, v případě rozšířeného souhlasu na období 1 roku. Kandidát má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu info@gastrojobs.cz.

Provozovatel spravuje osobní údaje Inzerenta, které Inzerent vložil do databáze Aplikaci (přihlašovací jméno, heslo, obchodní název, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní osoba, e-mailová adresa, telefon) pouze za účelem plnění Smlouvy nebo z důvodu zasílání systémových zpráv Aplikaci. Osobní údaje Inzerenta zůstávají v Aplikaci aktivní po dobu trvání Smlouvy a zůstanou zachované po dobu nezbytnou pro statistické účely. Osobní údaje budou vymazány z Aplikace po uplynutí 3 let, po které se Inzerent nepřihlásil ke svému účtu v Aplikaci. Inzerent má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu info@gastrojobs.cz. V případě, že Inzerent s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.
 Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby Provozovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace – např. poskytovatelé serverové a technické infrastruktury.

Provozovatel je ve vztahu k osobním údajům Kandidátů, kteří odpovídají na pracovní nabídky Inzerenta, a Inzerentem vloženým pracovním nabídkám zpracovatelem, Inzerent je správcem těchto údajů. Provozovatel se zavazuje pro Inzerenta zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování Aplikace a poskytnutí podpory Inzerenta při používání Aplikace v rozsahu běžných osobních údajů. Provozovatel zpracovává pro Inzerenta osobní údaje Kandidáta (jméno, e-mailová adresa, telefon a elektronické dokumenty), který reagoval na pracovní nabídku Inzerenta, a pracovní nabídky, které Inzerent vložil do databáze Aplikace, a to pouze za účelem plnění Smlouvy nebo z důvodu zasílání systémových zpráv Aplikaci. 
Souhlas platí rovněž pro Provozovatelem pověřené zpracovatele, jejichž služby Provozovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace – např. poskytovatelé serverové a technické infrastruktury.

Ručení za ztrátu dat: Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání Aplikace, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. V případě ztráty dat, zaviněné závadou na Aplikaci, provede Provozovatel obnovu dat v maximálním možném rozsahu podle poslední provedené zálohy databáze.

Ručení za obsah zveřejněných informací: Provozovatel neručí za aktuálnost, přesnost, úplnost a obsah informací uvedených na serveru GastroJobs.cz. Provozovatel se zříká všech záruk, podmínek a zodpovědností týkajících se informací v dokumentech, které nejsou obsahově formulovány Provozovatelem.

Vlastnictví: Všechny materiály, včetně zobrazení inzerátu, softwaru, textu a grafiky, klíčových slov a metatagů, jakož i celkového dojmu, které jsou obsaženy na stránce, jsou chráněny autorským právem. Na značky, loga společností a emblémy zobrazované na stránce se vztahuje právo na obchodní značku a jiná práva Provozovatele a jejho dodavatelů obsahu, aniž by to omezovalo výše uvedené.

Doba trvání smlouvy a ostatní ujednání: Smlouvy jsou uzavírány na proměnnou dobu jejich trvání v závislosti na zvoleném období při registraci Inzerenta. Před skončením trvání smluvního období bude Inzerent s předstihem kontaktován Provozovatelem s nabídkou prodloužení Smlouvy v souladu s aktuálně platnými všeobecnými obchodními podmínkami a ceníkem služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb v následujících případech:

- neobdržení platby ze strany Inzerenta ve stanovené lhůtě

- uvedení nepravdivých údajů o provozovně nebo provozovateli

- zneužívání jedné registrace pro více provozoven, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak

- inzeráty založené duplicitně za účelem získání lepší pozice budou smazány bez předchozího upozornění.

Provozovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran Smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu www.gastrojobs.cz

Reklamační řád: Inzerent má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Provozovatele. Inzerent je zároveň oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku chyby na straně Provozovatele, nebo žádat přiměřenou slevu z ceny.

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Inzerent chybu zjistil nebo mohl zjistit. Reklamaci je Inzerent oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla provozovatele portálu nebo e-mailem na adresu info@gastrojobs.cz). Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 dní ode dne jejího převzetí.

Chybou na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost služeb v rozsahu objednávky, a to po dobu delší než 8 hodin za období předchozích 24 hodin. Chybou na straně Provozovatele není, pokud služby nejsou u Inzerenta dostupné v důsledku výpadku připojení Inzerenta na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel portálu nezodpovídá.

Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídnutí náhradních služeb. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele portálu vůči Inzerentovi, je Inzerent povinný uplatnit písemně u Provozovatele, a to do 7 dní ode dne, kdy mu faktura byla doručena.

Soudní příslušnost: Česká republika

Používáním webu společnosti Solution Factory, s.r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti se používají soubory cookie.